Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind modificare obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu si activitate principala, schimbarea domeniului si activitatii principale)*:

1. Cererea de inregistrare (original);
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor actionarilor/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv (original);
3. Actul constitutiv actualizat;
4. Daca este cazul, certificatul de inregistrare si anexa/anexele, in original;
5. Declaratia-tip pe propria raspundere (original), semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca: – persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1); – persoanele juridice indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2), sau, dupa caz, declaratia-tip (model 3);
6. Daca este cazul: – avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie); – imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

 • – taxa judiciara de timbru, in original;
 • – timbre judiciare;
 • – taxe de registru;
 • – tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV –a.

 

NOTE ADITIONALE:

 1. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.
 2. In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.
 3. In declaratia-tip model 3 se vor inscrie toate activitatile care se desfasoara la sediul social sau la sediul secundar, inclusiv cele care au fost autorizate conform declaratiei-tip model 2.
 4. Solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat care poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.
 5. Redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau, dupa caz, darea de data certa, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.
 6. Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro / www.onrc.ro).
 7. Documentele se depun la ORC in raza caruia firma isi stabileste sediul social, la ghiseu sau prin corespondenta.

MODIFCARI

 • Hotararea AGA/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului va cuprinde: antetul firmei, nr. si data, semnaturile persoanelor abilitate; in cazul in care actul modificator este un act aditional in forma autentica, nu se va mai depune si hotararea adunarii generale in baza careia acesta a fost incheiat.
 • Actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, modificata/poate contine darea de data certa a notarului public sau a serviciului de asistenta din cadrul ORC/ poate fi incheiat sub semnatura privata; forma autentica a actului modificator este obligatorie in cazul SNC sau SCS.
 • Toate activitatile inscrise in actul modificator vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activitati. Daca anterior datei solicitarii inscrierii mentiunii nu s-a declarat domeniul si activitatea principala, acestea vor fi precizate in actul modificator la actul constitutiv;
 • In cazul modificarii obiectului de activitate la RA si OC, se vor depune, dupa caz:
 1. – hotararea consiliului de administratie, aprobata de ministerul de resort, pentru RA de interes national, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administratiei publice locale (original);
 2. – pentru societatile cooperative hotararea organului statutar (original);
 3. – pentru organizatiile cooperatiste de credit: hotararea adunarii generale a membrilor cooperatori sau actul aditional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, daca este cazul (original).
 • Taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal, ordin de plata etc.;
 • Daca s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atesta inregistrarea in registrul comertului, prin posta, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justitiei.